Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.

2. Elke bestelling dient contant betaald te worden bij de levering; elke bestelling is onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot werd betaald. Indien de klant weigert levering te nemen van het voertuig of van de bestelde goederen, heeft de verkoper de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop, een bedrag te eisen gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, en dit als van rechtswege verworven; de partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht het bedrag van deze forfaitaire vergoeding te betwisten. Indien de verkoper zjn verplichtingen niet nakomt zal hij jegens de klant een gelijkaardige schadeloosstelling verschuldigd zijn. De catalogusprijzen zullen deze zijn in voege op het moment van de levering.

3. Onverminderd de artikelen 1641 tot 1648 B.w. en de Wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid vanwege gebrekkige goederen kennen wij uitsluitend als waarborg toe deze toegekend door de constructeur binnen de grenzen door deze laatste omschreven.

4. De leveringen, zelfs franco, worden verricht op risico van de geadresseerden.

5. De voertuigen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

6. Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden in de woonplaats van de verkoper. Het bedrag van onze facturen is contant en aan ons adres betaalbaar, behalve speciale overeenkomst schriftelijk vermeld. In geen geval mogen ze onderhands betaald worden aan een personeelslid, behalve schriftelijke goedkeuring door de Directie.

7. Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen schriftelijk ingediend binnen de 10 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

8. Wanneer de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht:

Bij elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal, op de verschuldigde som en na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de 3e werkdag na verzending van een ingebrekestelling, een interest aan de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8% zoals beschreven in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, verschuldigd zijn.
Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd van:

 1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 2. 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 3. 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
  Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de klant een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.

  Wanneer de klant geen consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht:
  Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege de wettelijke intrest opbrengen volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zonder voorafgaande ingebrekestelling, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. De bedragen die nog verschuldigd zijn aan de verkoper zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 75 €  voor interne kosten, niettegenstaande de tenlastelegging op de debiteur van een gedeelte of het geheel van de eventuele gerechtskosten en andere honoraria en kosten van welke aard dan ook die uit de invordering van de onbetaalde schuldvordering voortvloeien. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de klant een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.

9. Indien, na de tweede herinnering, het voertuig dat door ons onderhouden, hersteld of onderzocht werd, niet door zijn eigenaar werd afgehaald, zal hem een huur van 7,5 e,- per dag in rekening worden gebracht ten titel van opslagkosten, met ingang op de datum van de tweede herinnering.

10. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W. wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs

11. De contractproducten blijven eigendom van de verkoper of van de partij die in haar rechten is gesubrogeerd totdat het volledige gefactureerde bedrag door de klant op rekening is betaald van de verkoper desgevallend van een eventuele cessionaris van de facturen desgevallend van de gesubrogeerde partij, en definitief verworven is ten voordele van die schuldeiser. De klant dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de goede uitvoering van de clausule tot eigendomsvoorbehoud te garanderen.

12. In geval van niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. We zijn vanaf dat ogenblijk gemachtigd om het verkochte goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van het geleden nadeel.

13. Het feit dat de verkoper één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.

14. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.

15. De microfilms, microfiches, fotocopies, telexen telefaxen en elektronische post door ons opgesteld, hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.

16. Enkel de rechtbank van de plaats van levering of de plaats van uitvoering van de verbintenissen is bevoegd in geval van betwisting.

17. Alle persoonsgegevens die over u verzameld worden, worden conform de geldende wettelijke verplichtingen verwerkt. De verkoper wiens gegevens op de rectozijde van dit document is verantwoordelijk voor de behandeling van deze gegevens. Iedere vraag omtrent dit onderwerp kan u schriftelijk stellen aan uw verkoper. Informatie over het type verwerkte gegevens, met welk doel ze worden verwerkt en welke uw rechten ter zake zijn (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht op rechtzetting, recht om vergeten te worden, recht om direct marketing te weigeren, recht om bij de bevoegde overheid een klacht in te dienen) kan bekomen worden door een schriftelijke aanvraag bij uw verkoper

18. De algemene voorwaarden welke vermeld zijn op de achterzijde van onze bestelbonnen van nieuwe voertuigen bestemd voor een eindconsument gelden, voor de materies welke zij omschrijven, bij voorrang op huidige algemene voorwaarden. De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven volledig van toepassing.

BD/gb : SAP 15/05/2018 AG/G

Conditions Générales

1. Tout bon de commande signé par un client engage irrévocablement celui-ci, sauf les exceptions prévues par la loi.

2. Toute commande est payable au comptant à la livraison; toute commande est irrévocable qu’il y ait eu ou non paiement d’un acompte. Si le client refuse de prendre livraison du véhicule ou des marchandises commandées, le vendeur aura le choix, soit de l’y contraindre judiciairement, soit d’exiger en contrepartie, à titre de dommages et intérêts pour l’annulation de la vente, un montant de 15% du prix convenu et ce, à titre d’indemnité forfaitaire acquise de plein droit, les parties s’interdisant expressément d’en discuter le montant. Si le vendeur n’exécutait pas ses obligations, il sera redevable envers le client d’une indemnité du même ordre. Les prix catalogue seront ceux en vigueur lors de la livraison.

3. Sans préjudice des articles 1641 à 1648 du Code civil et de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, nous accordons exclusivement à titre de garantie celle qui est accordée par le constructeur dans les limites précisées par celui-ci.

4. Les envois, même franco, sont faits aux risques et périls du destinataire.

5. Les véhicules qui nous sont confiés, même lorsqu’ils sont conduits par notre personnel, restent sous le couvert des assurances souscrites par le client et, à défaut de couverture d’assurance, sous l’entière responsabilité du client.

6. Toutes les obligations de paiement dans le chef du client doivent être exécutées au domicile du vendeur.Le montant de nos factures est payable au comptant, sauf convention contraire stipulée par écrit. Elles ne peuvent en aucun cas être payées de la main à la main à un membre de notre personnel, sauf
autorisation écrite de la Direction.

7. Toute réclamation concernant nos factures ou nos marchandises doit être adressée par écrit dans les dix jours. Passé ce délai, elle ne sera plus reçue.

8.Lorsque le Client est un consommateur au sens du Code de Droit Economique :

Pour toute facture non payée à son échéance, après l’expiration d’un délai de 14 jours calendrier qui prend cours le 3e jour ouvrable qui suit celui où une mise en demeure est envoyée, le solde dû sera majoré d’un intérêt aux taux directeur s’élevant à 8%, tel que décrit à l’article 5 alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
En outre, si le paiement n’a pas été effectué dans les 14 jours calendrier à dater du dépôt d’une lettre recommandée de mise en demeure, le vendeur peut résilier la vente par lettre recommandée adressée à l’acheteur. Dans ce cas, l’acheteur sera redevable, sans préjudice des intérêts mentionnés ci-dessus, envers le vendeur, d’une indemnité de :

 • 20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros;
 • 30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros;
 • 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.

Si le vendeur n’exécute pas ses obligations, il sera redevable envers le client d’une indemnité du même ordre.
Lorsque le client n’est pas un consommateur au sens du Code de Droit Economique :
Toute facture non-payée à son échéance portera, de plein droit, intérêts au taux légal  tel que décrit dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales sans mise en demeure préalable, l’échéance du terme en tenant lieu. Les montants restant
dus au vendeur seront en outre majorés d’une indemnité forfaitaire de 10% avec un minimum de 75 €, pour frais internes, sans préjudice de la mise à charge du débiteur de tout ou partie des éventuels frais de justice et autres honoraires et frais de toute nature liés au recouvrement de la créance impayée. Si le vendeur n’exécute pas ses obligations, il sera redevable envers le client d’une indemnité du même ordre.

9. Si, après un second rappel, le véhicule entretenu, réparé ou examiné par nos soins n’a pas été enlevé par son propriétaire, un loyer de 7,5 e par jour, à titre de frais d’entreposage, lui sera compté, le premier jour étant celui de la date du second rappel.

10. En toutes circonstances et par dérogation à l’article 1583 du Code civil, la propriété des marchandises vendues n’est transférée au client qu’après paiement intégral du prix convenu.

11. Les produits du contrat restent la propriété du vendeur ou de la partie qui est subrogée dans les droits du vendeur jusqu’au moment où la totalité du montant facturé est portée au crédit d’un compte de celui-ci le cas échéant au crédit d’un compte du cessionnaire éventuel des factures ou le cas échéant au crédit d’un compte du Subrogé, par le client, et est définitivement acquis à ce créancier. Le client est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à garantir l’exécution de cette clause de réserve de propriété.

12. En cas de non-paiement de nos factures à leur échéance, nous pouvons immédiatement, de plein droit et sans sommation, considérer la convention comme résolue. Nous serons à ce moment autorisés à reprendre les biens vendus chez le client, sans préjudice de la réparation du dommage subi.

13. Le fait que le vendeur ne mette pas en oeuvre l’une ou l’autre clause établie en sa faveur dans les présentes conditions générales ne peut être interprété comme une renonciation de sa part à s’en prévaloir.

14. Les conditions générales figurant sur les documents du client ne sont pas opposables au vendeur.

15. Les microfilms, microfiches, photocopies, télex, téléfax et courriers électroniques établis par nous vaudront comme preuve par écrit et feront foi comme les originaux.

16. Seul le tribunal du lieu de livraison ou du lieu de l’exécution des obligations est compétent en cas de litige.

17. Les données à caractère personnel collectées à votre sujet, sont traitées conformément aux dispositions légales applicables. Le Vendeur, dont les coordonnés sont reprises au recto du présent document est le responsable du traitement de ces données. Toute question à ce sujet peut être adressée par courrier à votre Vendeur. Des informations concernant les types de données traitées, les finalités de traitement et l’exercice de vos droits en la matière (droit d’accès, droit à la portabilité des données, droit de rectification, droit à l’oubli, droit d’opposition au marketing direct, droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité) peuvent être obtenues par écrit, sur simple demande, par courrier adressé à votre Vendeur. 18. Les conditions générales figurant au verso de nos bons de commande de véhicules neufs destinés à un consommateur final prévalent, pour les matières qu’elles règlent,sur les présentes conditions générales. L’éventuelle nullité d’une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales ne peut en aucun cas entraîner la nullité de la convention dans son ensemble. Les autres clauses resteront totalement en vigueur.

BD/gb : SAP 15/05/2018 AG/G